Saturday, September 7, 2013

LIST OF WORKING COMMITTEE MEMBERS ELECTED FOR THE PERIOD 2013-2016

LIST OF  WORKING COMMITTEE MEMBERS ELECTED FOR THE YEAR 2013-2016
1)  Shri Ajit Singh                         505 ABW Delhi
2)  Shri Y.Arokia Raj                    EF Avadi
3)  Shri Biswas Wagmare             OF Ambernath
4)  Shri Bimal Ch Roy                  MES Guwahati
5)  Shri Sunil Bhagat                     DGAQA Khamaria
6)  Shri U P Singh                         OF Ambajahari
7)  Shri Antu Reddy                     OF Medak AP
8)  Shri R.N.Ojha                           AAIW Kanpur
9)  Shri P.K.Thomas                      MES Kerala
10)   Shri R.Prabhakaran              HAPP Trichy
11)   Shri Arun Tyagi                    OF Muradhnagar
12)   Shri A.K.Pandey                   SQAE(GS) Kanpur
13)   Shri  N.Kochar                       EME Jabalpur
14)   Shri Sudama Mishra             MES Bengdubi
15)   Shri Anoop Kr Seria              OF Khamaria
16)   Shri Sidh Nath Tiwari          OEF Kanpur
17)   Shri Subhash Ghosh              507 ABW Kanpur
18)   Shri Deverajan                       MES CWE Chennai
19)   Shri R.K.Pawar                     ARDE Pune
20)   Shri Satyanand Godwani     OR Bhusawal
21)   Shri R.P.Nagappan               HVF Avadi
22)   Shri N.Dileep Kumar            C F Aruvankadu
23)   Shri Harish Gour                  MES Gwalior
24)   Smt Shika Mishra                  CQA Kanpur
25)   Shri Prabhat Chakraborthy ESD Kankinara
26)   Shri KArnail Singh               MES Patiala
27)   Shri Birbal                             MES AF Delhi
28)   Shri Manimohan Kulbe        COD Jabalpur
29)   Shri Anubrato Chowdhury  GSF Cossipore
30)   Shri Dhananjay Behra          MES Kalaikunda
31)   Shri R.K.Mehto                      OF Otarsi
32)   Shri K.S.Rana                        Paramedical  Staff Assn
33)   Shri Jintendra Bahuguna      OLF Dehradun
34)   Shri K.S.Rawat                      DRDO Dehradun
35)   Shri Sanjay Singh                  GCF Jabalpur
36)   Shri Kamta Prasad Diwedi  VF Jabalpur
37)   Shri Anand Sharma              OF Khamaria
38)   Shri Praveen Kumar             OEF Hazaratpur
39)   Shri D.S.Sehgal                      OF Kanpur
40)   Shri Pravej Alam                   CWE Lucknow
41)   Shri Prem Shankar Gupta    OFC Kanpur
42)   Shri S.K.Bagariti                    OF Badmal

43)   Shri Iqrar Husain                   OCF Shahjanpur

No comments:

Post a Comment